تهران، شریعتی، قبا، طباطبایی، طبقه 4
021-26712028

طراحی و تامین نیروگاه 20 کیلووات همدان

تاریخ
بهمن 1397
استان
همدان
مبلغ تخمینی قرارداد
400 میلیون تومان